EN
Facebook
LinkedIn

תנאי שימוש

 1. השימוש באתר- השימוש באתר בכתובת: https://www.dgm.life/ לרבות בתכנים, בשירותים, במידע, בכלים, במאפיינים ובפונקציות המוצעים בו ובכל חלק ממנו ("האתר"), כפוף לתנאי שימוש אלה ולמדיניות הפרטיות, כהגדרתה להלן ("תנאי השימוש" ו/או "הסכם זה"). על-ידי שימוש, גלישה באתר ו/או כל פעולה אחרת באתר הנך ("אתה") מתחייב כי קראת וקיבלת על עצמך את תנאי השימוש וכי הם מהווים הסכם מחייב בינך לבין מודל עשיית הטוב בע"מ ("החברה"). במידה ואינך מסכים עם תנאי מתנאי השימוש, עליך לחדול באופן מידי מלעשות כל שימוש באתר. תנאי השימוש עשויים להשתנות מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא הודעה מראש. במקרה של שינויים מהותיים, החברה תודיע לך על כך על-ידי פרסום הודעה באתר.

 2. רישיון- בכפוף לתנאי השימוש, החברה תעניק לך רישיון מוגבל בזמן, ניתן לביטול (על-פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה), לא בלעדי, בלתי ניתן להעברה, ללא זכות מתן רישיונות משנה, לגשת לאתר באופן שאינו מסחרי.

  הסכם זה והרישיון שלעיל אינם כוללים כל זכות להשתמש בשירותים, מוצרים ו/או פתרונות אחרים כלשהם של DGM, וכל אלה כפופים להתקשרות בהסכם רישיון או שירותים נפרד עם DGM.

 3. הגבלות ואיסורים- הנך מתחייב שלא: (א) למכור, להעניק רישיון (או רישיון משנה), להשכיר, להמחות, להעביר, לשעבד ו/או לחלוק עם צד ג' כל חלק בזכויותיך תחת תנאי השימוש; (ב) להעביר, להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, להעמיד ו/או להשמיע לרשות הציבור ו/או לשדר את האתר ו/או כל חלק ממנו; (ג) להפנות לאתר על-ידי שימוש במסגור (Framing)); (ד) לעשות שימוש באתר ו/או להפיץ כל חלק ממנו באזורי שיפוט בהם פעולה זו ו/או כל חלק מהאתר מהווים עבירה על החוק, או בהם פעולה זו תכפיף את החברה ו/או מי מהגורמים הקשורים אליה לחובת רישום בתחום סמכות השיפוט או מדינה כאמור; (ה) לעשות, לעודד, לקדם, להנחות ו/או לסייע לאחר לעשות באתר כל שימוש שאינו חוקי, פוגעני ו/או מזיק; (ו) לבקר באתר ו/או בכל חלק ממנו באופן בלתי מורשה ו/או לעשות שימוש באתר תוך שימוש בשיטות ו/או אמצעים שאינם מורשים, כולל בין היתר רובוטים, זחלים, עכבישים ו/או כל אמצעי אוטומטי אחר; (ז) לשנות, לתרגם, להנדס לאחור, לעשות כל ניסיון לגלות את קוד המקור של כל חלק באתר ו/או ליצור יצירות נגזרות שלו ו/או של האתר; (ח) לעשות כל שימוש באתר באופן העלול לגלות ו/או להפיץ את קוד המקור של האתר ו/או כל חלק ממנו ו/או העלול להכפיף את החברה לחובה לגלות ו/או להפיץ את קוד המקור של האתר ו/או של כל חלק ממנו ו/או שימוש שעלול להעניק לצד ג' את הזכות לשנות או ליצור יצירות נגזרות של האתר ו/או קוד המקור; ו/או (ט) לנסות להפריע, לפרוץ ו/או לפענח כל העברה מ ו/או אל השרתים הקשורים באתר, או להכביד על האתר ו/או השרת של האתר. השימוש באתר כרוך בחיבור פעיל לרשת האינטרנט. אתה האחראי הבלעדי להסדיר ולשלם עבור חיבור כאמור וכן עבור כל שירותים, ציוד או מכשיר שיידרשו לך לצורך גישה ושימוש באתר. הנך מצהיר ומתחייב כי אתה לפחות בן שמונה-עשרה (18) וכי בידך כל הרישיונות, ההיתרים, ההסכמות והאישורים הנדרשים על-פי דין לשם ההתקשרות בתנאי השימוש והשימוש באתר.

 4. קניין רוחני- כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר, כולל בין היתר ומבלי לגרוע בתוכנות, פלטפורמות, אלגוריתמים, טכנולוגיה, עיצוב, מידע, רעיון, מודל עשיית הטוב, טקסט, פודקאסטים, קבצים, קטעי וידאו, תמונות, תצלומים, אפליקציות, סאונד ומוזיקה, כל תוכן קנייני אחר וכל שיפור, שינוי ויצירה נגזרת של כל אלה הם קניינה הבלעדי של החברה ו/או של מרשיה, להם כל הזכויות בחומרים אלה, כולל כל זכויות הקניין הרוחני הקשורים עמם. משמעות המונח "זכויות קניין רוחני" הוא, בין אם הן רשומות או לא, בכל העולם: (א) זכויות הקשורות ביצירות כתובות, עיצוב וצילום, כולל זכויות יוצרים; (ב) סימני מסחר, סימני שירות, לוגואים, שמות מסחריים, מוניטין; (ג) פטנטים, בקשות פטנט ואמצאות; (ד) זכויות המקבילות לאלה המוזכרות לעיל וכל זכות קניינית אחרת הקשורה בקניין לא מוחשי; (ה) פיצולים, המשכים, הארכות, חידושים ורישום מחדש של כל זכות מהזכויות המוזכרות לעיל, בין אם קיימים היום או שיוגשו, יירשמו ו/או יתקבלו בעתיד.

  הנך מסכים ומודע לכך כי לחברה הזכות המלאה, בכל זמן בו תחפוץ ומכל סיבה שהיא או ללא סיבה כלל, לעצב מחדש, לשנות את הסדר, המבנה והמפרט, המאפיינים וכל רכיב ו/או אספקט אחר של האתר או כל חלק ממנו.

  אין בתנאי שימוש אלה ו/או בדבר כלשהו המופיע באתר כדי להוות העברה ו/או מתן זכויות כלשהן בנוגע לזכויות קניין רוחני בחלק כלשהו באתר, פרט לרישיון המוגבל שבסעיף 2 לעיל.

 5. תוכן של גורמים שלישיים חלק מהתוכן והחומרים הזמינים באתר עשויים להיות מסופקים מטעם צדדים שלישיים, כגון תמונות, המלצות, וכתבות. כל התוכן והחומרים המוצגים באתר מטעם ו/או שמקורם בצדדים שלישיים שייכים למי שיצר אותם ואינם בהכרח מייצגים את עמדות החברה. החברה אינה מקדמת ו/או מפרסמת ו/או ממליצה עליהם בדרך כלשהי; ואינה עורכת ו/או מבקרת ו/או מסננת ו/או בודקת אותם.

  ככל שהאתר מכיל לינקים לשירותים ומשאבים חיצוניים, ו/או לינקים לכתבות, תמונות ו/או המלצות, החברה אינה שולטת בזמינותם ותכנם של שירותים ומשאבים אלה. במידה ויש לך שאלה, השגה ו/או בעיה בכל עניין הנוגע לשירותים ו/או תוכן כאמור, או כל לינק המפנה אליהם, עליך להפנותם לאותו צד ג' שמספק אותם. לינקים כאמור עומדים לרשותך באתר רק לנוחותך ואין החברה אחראית ללינקים ו/או תוכן כאמור. במידה ותעזוב את האתר על-ידי הקשה על לינק ו/או תצרוך ו/או תצפה ו/או תעשה שימוש כלשהו בתוכן שלא מטעם החברה, דע כי הנך עושה זאת באחריותך בלבד. התוכן אליו אתה נחשף באמצעות לינקים לא פותח, נערך ו/או נבדק על-ידי החברה, והחברה לא תהיה אחראית לכל נזק או אבדן שנגרמו מסיבה כלשהי הקשורה בשירותים, מידע ו/או כל תוכן המסופק בידי אתרים ו/או שירותים אחרים, כולל בין היתר כתוצאה מעיכובים, פגמים ו/או השמטות העשויות להיות בו. החברה אינה מציגה מצגים ו/או נותנת הבטחות ו/או המלצות ולא תהיה לה כל אחריות לתוכן כלשהו המסופק על-ידי צד ג'. החברה ממליצה כי כאשר אתה מופנה לאתרים ו/או שירותים ותכנים של צד ג' בלינק, תהיה זהיר, תקרא לעומק ותציית לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים, שירותים ותכנים כאמור.

 6. פרטיות- מדיניות הפרטיות של החברה בקשר עם האתר זמינה לעיונך כאן ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה ("מדיניות הפרטיות").

 7. הגבלת אחריות- האתר מועמד לרשותך כפי שהוא ("AS IS") וללא אחריות ו/או הבטחה מכל סוג, בין אם מפורשת או מכללא ו/או מכוח דין (ככל שהדין החל מרשה זאת). ככל שמתיר זאת החוק ובהיקף המרבי אותו הוא מתיר, החברה אינה נותנת כל הבטחה ולא תישא באחריות, כולל בין היתר ומבלי לגרוע בנוגע לסחירות (Merchantability), הפרת זכויות והתאמה למטרה מסוימת (Fitness for Particular Purpose). החברה אינה מבטיחה שהאתר יהיה נגיש ללא הפרעה, זמין תמיד, או נטול פגמים ותקלות, טעויות דפוס או שגיאות, או שהאתר או השרת עליו מצוי האתר נקיים מווירוסים ו/או כל גורם מזיק אחר. החברה אינה מבטיחה ו/או נותנת מצג כלשהו בנוגע לשימוש באתר ותוכנו, לרבות ומבלי לגרוע תוכן ו/או תוצאותיו של שימוש זה בכל הקשור לדיוק, אמיתות התוכן, מהימנות ו/או בכל עניין אחר. אתה האחראי הבלעדי לנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים ו/או המומלצים לדעתך להגן על-עצמך מפני תביעות, נזקים, אבדן ו/או סכנה העלולים לעלות כתוצאה ו/או בקשר עם שימושך ו/או הסתמכותך על האתר ו/או כל חלק ממנו. החברה לא תהיה אחראית לעיכובים הנובעים משיבושים או מכשלים ברשת האינטרנט. קניין החברה ו/או האתר אינם מהווים ייעוץ ו/או המלצה שניתן להסתמך עליהם מכל סוג שהוא, וכל שימוש בהם הינו באחריותך בלבד.

  ככל שמתיר זאת החוק ובהיקף המרבי אותו הוא מתיר, בשום מקרה החברה והגורמים הקשורים אליה כולל שותפים, נושאי משרה, דירקטורים, עובדים, בעלי מניות, סוכנים, נותני רישיון, קבלני משנה וספקים לא יישאו באחריות כלפיך ו/או כלפי כל ישות אחרת תחת כל תיאוריה משפטית, בין אם בעילה חוזית, נזיקית או אחרת, בין אם בשל נזק ישיר, עקיף, משני ו/או נסיבתי כולל ומבלי לגרוע אבדן רווחים, אבדן הזדמנויות עסקיות, אבדן הכנסה ו/או רווח, חסרון כיס, פגיעה במוניטין, אבדן מידע, פיצויים מיוחדים, עונשיים ו/או לדוגמא; הנובעים מ ו/או קשורים בכל דרך באתר, לרבות שימושך בו ו/או הסתמכותך עליו ו/או על כל חלק ממנו ו/או בכל תקלה, חוסר דיוק, השמטה, פגם, פרצת אבטחה ו/או כל כשל בביצוע על-ידי החברה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החבות המצטברת של החברה ו/או נציגיה בקשר עם כל הנזקים הנובעים מתנאי השימוש או בנוגע לאתר, מוגבלת לסכום של מאה (100) שקלים חדשים.

 8. שיפוי- אתה מתחייב להגן על ולשפות את החברה ומי מטעמה, כולל ומבלי לגרוע את כל בעליה, מנהליה, בעלי המשרה, הגורמים הקשורים אליה ועובדיה נגד כל אבדן, הוצאה, עלויות, תביעות, פיצויים (כולל הוצאות סבירות בשל שכר טרחת עו"ד, תעריפי מומחים וכל הוצאה סבירה אחרת הקשורה בהתדיינות משפטית) הנובעים מ ו/או שבאופן כלשהו קשורים עם שימושך באתר ו/או הפרה של תנאי השימוש על-ידך.

 9. ביטול- החברה רשאית לבטל את הסכם זה ו/או להשהות את זכותך להיכנס ו/או לעשות שימוש בכל חלק ו/או בכל האתר מכל סיבה וללא הודעה מוקדמת. עם הביטול עליך לחדול מיד לעשות כל שימוש באתר. במקרה של ביטול, התנאים לחובתך בסעיפים הבאים ימשיכו להיות בתוקף: 1, ו-3-10.

 10. כללי-

  10.1- התנאים שבתנאי השימוש הם התנאים היחידים והמלאים שחלים בינך לבין החברה בנוגע לנושא הסכם זה.


  10.2- דיני מדינת ישראל יחולו על תנאי השימוש וכל הקשור ו/או הנובע מהם. לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב תהיה סמכות השיפוט הבלעדית בכל תביעה בקשר עם תנאי השימוש, ולאף בית משפט אחר לא תהיה סמכות מקבילה להם.

  10.3- במידה ותנאי מתנאי השימוש יקבע כבלתי אכיף ו/או חסר תוקף על-ידי ערכאה שיפוטית, ייחשב כאילו שונה תנאי זה אך ורק בהיקף הנדרש כדי שיהיה אכיף ובר תוקף. אם בכל מקרה ייחשב התנאי כחסר תוקף ו/או לא אכיף, ייחשב התנאי כאילו נמחק מתנאי השימוש ולא יהפוך את יתר התנאים בתנאי השימוש לחסרי תוקף או ללא אכיפים.

  10.4- שום התנהגות, ויתור, הימנעות מפעולה ו/או שיהוי ו/או עיכוב מצד כלשהו בהפעלת זכות מזכויותיו על פי הסכם זה ו/או הדין לא תחשב לויתור על זכות כלשהי או כהסכמה לאיזו הפרה או אי קיום תנאי הסכם זה או כנותנת דחייה או ארכה או כשינוי, ביטול או תוספת של איזה תנאי שהוא, אלא אם נעשתה בכתב ומפורשות.

  10.5- אין בהסכם זה כדי להקנות זכויות כלשהן למי שאינו צד לו, ואין הסכם זה בגדר חוזה לטובת אדם שלישי כמשמעו בחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973.

  10.6- החברה רשאית להסב הסכם זה, כולו או בחלקו, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי. אתה אינך רשאי להסב ו/או להעביר הסכם זה לצד ג' ללא קבלת אישור החברה מראש ובכתב. כל הסבה בלתי מורשית תחשב כבטלה וחסרת תוקף.

  10.7- מבלי לגרוע מכל זכות ו/או תרופה אחרות על-פי כל דין ו/או תנאי השימוש, החברה שומרת לעצמה את הזכות, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, מכל סיבה שתהא ובכל עת בה תחפוץ בכך, להגביל ו/או לחסום את גישתך לאתר ו/או למנוע ממך את האפשרות לעשות בו שימוש ו/או בכל חלק ממנו, כולל בין היתר בשל סיבה ו/או תקלה טכנית ו/או הפרה של תנאי השימוש.

  10.8- החברה לא תהיה אחראית לכל מעשה או מחדל שמקורם בכוח עליון, בקשר עם האתר, לרבות עיכוב הביצוע או אי הביצוע של התחייבויותיה לפי הסכם זה, כולו או מקצתו. "כוח עליון" משמעו - אירוע או גורם אשר החברה לא ידעה או חזתה אותו מראש, ו/או שאינו בשליטתה הסבירה, והמונע באופן ישיר או עקיף מהחברה למלא את התחייבויותיה על-פי הסכם זה, כולן או מקצתן, ו/או גורם לכך שקיום תנאי מתנאי השימוש באותן נסיבות יהא בלתי אפשרי או שונה ממה שהוסכם עליו בין הצדדים. כוח עליון כולל, לרבות ומבלי לגרוע, מחדלי צד ג', מצב חירום בריאותי, מגפה, תקלות שמקורן בתשתיות, לרבות ברשת האינטרנט או בחשמל, שביתה ואירועים ביטחוניים.

  10.9- כל טענה על ידך בקשר עם האתר חייבת להיטען תוך שנה אחת מיום קרות המקרה שהוביל לעילת הטענה. אחרת הדבר ייחשב כוויתורך על הטענה ועל כל תובענה בקשר עמה.

  במידה ויש לך שאלות בנוגע לתנאי השימוש אנא צור עמנו קשר במייל: info@dgm.life.

  עודכן לאחרונה: 01.09.2020.