EN
Facebook
LinkedIn

הטמעת יסוד הקיימות בארגון

מה זה?

מסמך המפרט את כל הפעולות שיכול הארגון לבצע כדי לשפר ולהטמיע באופן מיטבי את יסוד הקיימות בפעילותו היום יומית. הנוהל מתמקד בפעילויות המבוצעות על ידי החברה, ההנהלה והעובדים מחוץ לשרשרת הערך של הארגון.

למי זה מיועד?

לכל עובדי הארגון- על מנת לעזור להם להכיר באמצעים השונים הקיימים להטמעת יסוד הקיימות בכל תחומי חייהם. ההחלטה ליישם את ההליך צריכה להתחיל מלמעלה-למטה (מהנהלה בכירה) ולחלחל לכל מחזיקי העניין. לאחר גיבוי של ההנהלה, יש להטמיע אותו גם מלמטה-למעלה, וכך להגיע לכל העובדים ולמחזיקי העניין החיצוניים (לקוחות, שותפים וכו').

מתי?

לאחר שהחלטתם ליישם את היסוד בארגון, הן בתוך, אך בעיקר, מחוץ לשרשרת הערך, יש להכין את ההליך במקביל לפעילויות הקשורות לפורום הקיימות (כולל נציגים מכל היחידות הארגוניות) ולהכין תוכנית עבודה ייעודית ויוזמות נוספות בנושא.

הורידו את המדריך המלא>>