EN
Facebook
LinkedIn

DGM inside

כלי לניהול שינוי, המשמש ארגונים שבחרו לבסס ולהטמיע את עשיית הטוב בתרבות הארגונית, כאסטרטגיה ערכית ועסקית כאחד.

באמצעות תהליך מדידה אובייקטיבי, מבוסס מחקר, וברוח מודל עשיית הטוב (DGM), ייבחנו מגוון פרמטרים המשקפים את מידת מימוש פוטנציאל עשיית הטוב הגלום בארגון.
בתהליך נזהה את המצב הקיים, את החוזקות, הפערים וההזדמנויות העומדות ברשות הארגון ליצירת אימפקט והשגת שורת רווח משולשת (people, planet, profit).

תו האיכות של DGM Inside ניתן לארגונים העומדים בסטנדרטים של מודל עשיית הטוב באמונות, במעשים ובתוצאות בפועל, ומאפשר לארגון לתקשר את תהליך זה גם למחזיקי העניין החיצוניים.

מהי עשיית טוב ארגונית על פי DGMInside?

קידום יעיל ואפקטיבי של שלושה ממדים:

1. Individual - הפרט: קידום שלומותם של העובדים בארגון (WELLBEING) המורכבת מ:

 •  בריאות, רווחה ומוגנות
 • תחושת משמעות וסיפוק אישי ומקצועי
 • תחושת שייכות, מחוברות וגאווה

 

 

2. Organization – הארגון: קידום *חירות פיננסית המאפשרת לארגון לממש את יעדיו העסקיים, להשתפר ולצמוח.

 • איכות ויעילות של תהליכים ארגוניים
 • מחקר ופיתוח עסקי
 • רווחיות, צמיחה ואיתנות

3. Society – הקהילה והחברה: קידום ושימור ערך חברתי.

 • קידום ערכים חברתיים בתוך ומחוץ לשרשרת הערך
 • סיוע בפתרון בעיה חברתית / סביבתית קיימת, בערוצי הפעולה העומדים לרשות הארגון

למה למדוד?

DGM Inside מעריך ומכמת את המידה בה ארגונים מממשים את פוטנציאל עשיית הטוב הארגונית שלהם בשלושת המימדים (Individual, Organization, Society) ברמת האמונות וההצהרות, העשייה וההוויה, התוצאות וההשפעה בפועל.
באמצעות הערכת מימוש פוטנציאל עשיית הטוב, כל ארגון יכול:

 • לכמת את אחוז מימוש הפוטנציאל הנוכחי שלו (התבוננות Inside Out)
 • לזהות הזדמנויות עסקיות להרחבת מימוש הפוטנציאל
 • לבחון את התקדמותו ואת השינויים הנדרשים לעבר מיצוי עשיית הטוב הארגונית לאורך זמן