EN
Facebook
LinkedIn

DGM inside

DGM Inside מאבחן את מידת עשיית הטוב של ארגונים מחוץ ובתוך שרשרת העסק ומספק להם תו תקן לעשיית טוב תאגידית, בעזרת מדידה מספרית ואובייקטיבית של "עשיית הטוב" בארגון.

ששת הממדים של DGM INSIDE מונעים מתוך שני העקרונות של DGM: 
מעגלי ההשפעה (הפרט משפיע על הארגון שמשפיע על החברה והסביבה) 
וממדי ההטמעה (להיות, להאמין, להעשות). 

פרט- בודק באפן ישיר את מחויבות העובדים לעשיית טוב ברמה האישית

ארגון- מבחין בין אמונות למעשים

חברה וסביבה- מודד את פוטנציאל ההשפעה החברתית של הארגון

כולם יחד, יוצרים את ה- “DOING GOOD Footprint” של הארגון.